TÜKETİCİYİ DAHA ÜST DÜZEYDE KORUYAN DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

04 Ekim 2022

TÜKETİCİYİ DAHA ÜST DÜZEYDE KORUYAN DÜZENLEMELER
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketici hakem heyetlerine ilişkin hükümlerinde 24.03.2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeler 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girdi.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Yeni düzenlemeler ile;
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Limitler 30.000,00 Türk Lirasına Çıkarılmıştır.
2022 yılı itibarıyla değeri 15.430,00 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevli iken; ilgili maddede yapılan değişiklikle daha fazla sayıda uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden çözüme bağlanması amacıyla parasal değer 30.000,00 Türk Lirasına yükseltilmiş olup, buna göre tarafların değeri 30.000,00 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuruları zorunlu olup 30.000,00 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır.
Tüketicilerin, tüketici hakem heyeti kararına karşı tüketici mahkemesine itiraz yolu genişletilmiş ve tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirilmiştir.
Tüketici Hakem Heyetlerinin Yargı Öncesi Çözüm Olanakları Artırılmıştır
Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce yedi gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutularak tüketicilerin mağdur edilmemesi amaçlanmış ayrıca mağduriyetlerin en aza indirilmesi ve en hızlı şekilde çözüme ulaşılması amacıyla taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
Tüketici Hakem Heyetlerine Bilerek Bilgi veya Belge Sunmayanların Yargılama Giderlerine Katlanması Öngörülmüştür
Yapılan değişiklikle, satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyeceği düzenlenerek tüketicilerin mağdur edilmemesi amaçlanmıştır.
Tüketici Hakem Heyetlerinin İnceleme Süresi Hızlandırılmıştır
Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre altı ay içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, ilave süre altı aydan üç aya düşürülmüş, mağduriyetlerin daha hızlı çözümlenmesi adına tüketici hakem heyetlerinin karar alma süresi kısaltılmıştır.
Tüketici Lehine Düzenlemeler Yapılmıştır
Tüketicilerin daha ileri seviyede korunması amacıyla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik öngören 7392 sayılı Kanun 01.04.2022 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlandı. Yayımlanan Kanun ile Devre Tatil ve Taksitli Satış Sözleşmelerinde düzenlenmeler yapılmış olup; Taksitle Satış Sözleşmelerinde, tüketicilerin taksitlerini ödemede temerrüde düşmesi nedeni ile kalan borcun tamamının satıcı veya sağlayıcı tarafından talep edilebilmesine ilişkin olarak “kalan borç” üzerinden yapılan hesaplama kriteri, Türk Borçlar Kanununa da uyumlu olacak şekilde “sözleşmede yer alan bedel” olarak değiştirilmiştir.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.