YETKİ BELGESİ BAŞVURULARINDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İLE UYGUNLUK BELGESİ OLMAYAN İŞLETMELER İÇİN DUYURUDUR

06 Ağustos 2021

   Bilindiği üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 30 Temmuz 2021’de yapılan değişiklik ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamda, Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 2020/3 sayılı Genelgelerinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile  31 Temmuz 2022 tarihine kadar , "işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle" bu belgeler yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.
   Bu itibarla; ekte bir örneği yer alan Taahhütname, İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sisteminde (İETTS) Ruhsat ve İşyeri Uygunluk Belgesi doküman türü ‘’Ruhsat ve İş Yeri Uygunluk veya Taahhüt Belgesi’’ bölümüne yüklenerek sistem üzerinden başvuru yapılabilecektir. Taahhütnamenin altına ek olarak kira sözleşmesi veya tapu senedi de eklenecektir. 
İlgililere önemle duyurulur.

EK: Taahhütname örneği için tıklayınız