KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ TAAHHÜTNAMESİ

03 Ocak 2022

Bilindiği üzere, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde değişikliğe gidilerek 14.4.2021 tarihi itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerine yetki belgesi almaları için verilen süre 30.6.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, anılan maddeye eklenen yeni fıkra ile 14.4.2021 tarihi itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30.6.2022 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verileceği, ilgili kuyum işletmelerinin söz konusu şartı haiz olduklarını gösteren "ustalık belgesini" 31.12.2022 tarihine kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine aktarmamaları veya il müdürlüğüne teslim etmemeleri halinde bu işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceği hükme bağlanmıştır.  

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gereken taahhütname örneğini indirmek için TIKLAYINIZ.