KOOPERATİFLERİN İNTİBAK İŞLEMLERİ VE KOOPBİS SİSTEMİ HAKKINDA

27 Şubat 2024

7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen Geçici Madde 9’da yer alanKooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmü gereği 23.08.2022 tarihinden önce kurulan tüm kooperatiflerin 26 Ekim 2024 tarihine kadar intibak işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.
 
Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği ve Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini 26.04.2024 tarihinden önce KOOPBİS’e (idari mali durum sekmesi altında) girişlerinin yapılması gerekmektedir.
 
Ayrıca bundan sonra yapılacak olan genel kurul toplantıları öncesinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrası uyarınca,  yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları, gündemin genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün önce, KOOPBİS yetkilileri (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri/kooperatif yönetim kurulunun KOOPBİS işlemlerini yürütmek için yetki verilen kişi) tarafından KOOPBİS’e (idari mali durum sekmesi altında) işlenmesi aksi halde 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek-2'nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

İntibak İşlemleri Genelgesi (2022/4)

İntibak Anasözleşmesi Hazırlama Yönergesi 

İntibak Değişikliğinde Yapılacak İşlemler

Dilekçe

Yönetim Kurulu Kararı Örneği