KOOPERATİFLERİN İNTİBAK İŞLEMLERİ HAKKINDA

12 Aralık 2022

2022/4 sayılı Genelgede, 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmüne haiz olduğunu, söz konusu intibak sürecinde kooperatif ve üst kuruluşlarına rehberlik edilmesini, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta gerçekleşen değişikliklere uyum sağlanması amaçlarıyla Bakanlığımızca örnek anasözleşmelerin güncellendiği, Bakanlığımızın yetki alanında hali hazırda kurulu kooperatiflerin intibak işlemleri için 26 adet örnek anasözleşme hazırlanarak Bakanlık Makamının 31/05/2022 tarihli ve 75094583 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulduğu, söz konusu yeni örnek anasözleşmeler 23/08/2022 tarihi itibariyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) ve Bakanlığımız internet sitesine yüklendiği bildirilmiştir. Bu bahisle; 26 Ekim 2024 tarihine kadar kooperatiflerin intibak işlemlerinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.
 
 
İNTİBAK DEĞİŞİKLİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
 

1. Kooperatiflerin intibak süreci Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS- https://mersis.gtb.gov.tr) üzerinden hazırlanacak anasözleşme ile başlayacaktır.
 
2. Hazırlanan anasözleşme intibakı için İl Müdürlüğünden izin talep edilecektir. İntibak amaçlı anasözleşme değişikliği izin başvurularında aşağıdaki belgeler izin mercine sunulacaktır. 
 
  1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi altında temsile yetkili kılınmış en az iki kişi tarafından imzalı)
  2. İntibak işlemleri için yönetim kurulu kararı (İntibak edilecek anasözleşmenin Bakanlıkça yayımlanan hangi türe ait örnek anasözleşme olacağı açıkça yazılmalı ve noter onaylı olmalıdır.)
  3. Yönetim kuruluna ait imza sirküleri
  4. Kooperatifin mevcut anasözleşmesinin bir örneği
  5. Yeni anasözleşme (6 adet - tüm nüshaların her bir sayfası mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalı)
Yeni anasözleşmenin MERSİS’ten alınan çıktısında anasözleşmenin ilk yönetim kurulu ve ilk denetim kurulu başlıklı maddeleri ile kurucular listesi boş olarak gelecektir. Bu bölümler mevcut yönetim kurulunca tükenmez kalem ile kuruluş anasözleşmesinde yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. Bu bilgilere kuruluş anasözleşmesinde ulaşılabiliyorsa kurucuların TCKN, ad-soyad, sermaye bilgileri yazılır. Mevcut anasözleşmeden bu kişilerin söz konusu bilgilerine ulaşılamıyorsa yalnızca ad-soyad yazılması yeterlidir. Kurucular ile ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad-soyad bilgilerine de ulaşılamıyor ise başvuruculardan konunun ilgili TSM nezdinde araştırılması istenir. Buradan da herhangi bir bilgi edinilememesi halinde bu bölümler boş bırakılarak intibaka izin verilir. Bu durumda söz konusu boşluğa “Kooperatifin mevcut yönetim kurulu olarak kurucu ortaklar ile ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait bilgileri ilgili TSM nezdinde araştırdığımızı ancak ulaşamadığımızı beyan ederiz” ifadesi elle yazılarak altı mevcut yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Otuzdan fazla ortak ile kurulmuş olan kooperatiflerin kurucu ortak listesini elle tek tek yazarak doldurmasına gerek yoktur. Kuruluş anasözleşmesinin kurucu ortak listesini fotokopi ile çoğaltarak yeni anasözleşmesinin sonuna eklemesi yeterlidir. Ancak eklenen bu listenin her bir sayfası da anasözleşmenin diğer sayfaları gibi mevcut yönetim kurulu tarafından imzalanır.Bu bölümün kurucu ortaklarca yahut ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerince imzalanmasına gerek yoktur.
 
  1. Diğer belgeler
  • Mali rapor (Pay taahhüt edilmesi suretiyle (nakdi yolla) sermaye artırımı amacına yönelik olarak anasözleşmenin “Sermaye” ve “Paylar” başlıklı maddelerinde yapılacak değişiklikleri de içeren intibak izni başvurularında yukarıdaki belgelere ek olarak yeminli mali müşavir yahut serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanacak rapor da izin merciine sunulur.
  • Daha önce değişiklik yapılan madde tadili var ise izne ilişkin evraklar
 
3. Hazırlanan anasözleşme için izin mercii (Genel Müdürlük/İl Müdürlüğü) verilen iznin genel kurulda kabul edilmesi üzerine ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde (TSM) tescil ve ilanı ile de intibak süreci tamamlanacaktır.

İntibak İşlemleri Genelgesi (2022/4)
İntibak Anasözleşmesi Hazırlama Yönergesi için tıklayınız.