KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM SAĞLAYICILARI HAKKINDA

09 Şubat 2024

Bilindiği üzere, 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5'inci maddesi ve 8'inci maddesinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 55'inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere “Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri , denetleme organı üyelerinin ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar ile buna tabi olacak kooperatifler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiştir.
14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” nin "Üyeleri eğitim şartına tabi kooperatifler" başlıklı 5. maddesinde;
(1) Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir:
 a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
 b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler,
  (2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır hükmü gereği yukarıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan kooperatiflerin üyelerinin (Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri - Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri), seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde Ticaret Bakanlığı tarafından eğitim vermek üzere yetkilendirilen kurum/kuruluşlardan  kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.
 
 
Kooperatifçilik Eğitimi Sağlayıcıları:
https://esnafkoop.ticaret.gov.tr/duyurular/kooperatif-ve-ust-kuruluslarin-yonetim-ve-denetim-kurulu-uyelerinin-egitimi-icin-yetkilendirilen-egitim-saglayicilarina-iliskin-duyuru