İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ İÇİN YETKİ BELGESİ ALACAK İŞLETMELERİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

06 Ağustos 2021

15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, başvuru için gerekli olan evraklar;

  • Oda Kayıt Belgesi
  • Vergi Mükellefiyet Durum Belgesi (İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınabilir.)
  • Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri

İşletmede Aranan Şartlar:
1- Meslek odasına kayıtlı olunması. (Md.6.1/a)
2- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması (Md.6.1/b)
3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, (Md.6.1/c)
4- Meslek odası ve vergi kayıtları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması (Md.6/ç)

Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu:
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerini, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise bu faaliyetleri yürüten yetkili temsilcileri, (Md.4.i)
Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;(Md.6/d)
1- On sekiz yaşını doldurmuş olması (Md.6 d/1)
2- En az Lise mezunu olması (Md.6 d/2)
 (15/08/2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunanlar lise mezuniyeti şartından muaftır. (Geçici Madde 1 -5)
3- İflas etmemiş olmak, olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması (Md.6 1.d/3)
4- Konkordato ilan etmemiş olması (Md.6 d/4)
5- Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş  yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması (Md.6 1.d/5)
6-Mesleki Yeterlilik Belgesi -Seviye 5 sahibi olması (Md.6 1.e) gerekmektedir.