GİRESUN İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU

29 Kasım 2022

          Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında; “İl müdürlüğü, önerilerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerini liste halinde tespit ve internet sitesinde ilan eder. Bu listeye yedi gün içinde il müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.”  ve 5’inci fıkrasında; “İtiraz başvurusunda il müdürlüğüne, listede yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde karara bağlanır. Kesinleşen liste, il müdürlüğünce internet sitesinde ilan edilerek Bakanlığa ve ikinci fıkrada belirtilen kuruluşlara gönderilir.” hükümleri uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından İlimiz ilgili kurum ve kuruluşlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçileri belirlenmiş olup söz konusu listeye itirazı olan kuruluşların yayım tarihinden  (29.11.2022)  itibaren yedi (7) gün içinde İl Müdürlüğümüze bildirilmesi hususu ilanen duyurulur.


2022 YILI GİRESUN YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ