Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26 Ekim 2020

           09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirket genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır.
          Bu kapsamda; Yönetmeliğin 36 ncı ve 38 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, Bakanlık temsilcisi ücretlerinin yatırılma usulü farklılaştırılarak ücretlerin tahakkuk eden vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılması öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme Yönetmeliğin yayımı tarihinden bir ay sonra 09.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde Bakanlık temsilcisi ücretlerinin (Hafta içi brüt 199,79-TL, hafta sonu brüt 266,38-TL) ilgililer tarafından, 8150347181 VKN ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığına (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü) ait TR 84000 1000 12300 00100 05435 IBAN’a yatırılacaktır.
           Kamuoyuna saygı ile duyurulur.